EVIDENCA SUBJEKTOV

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca subjektov.

2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 – 58, 1000 Ljubljana.

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov:
Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000), Pravilnik o evidenci subjektov (Ur.l. RS, št. 121/2006),
3. a. EU predpisi s katerimi je usklajena zbirka osebnih podatkov:
Uredba sveta (EEC), št. 3508/1992 in spremembe – delno usklajeno
Uredba komisije (EC), št. 2419/2001 in spremembe – delno usklajeno.

4. Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v zbirki:
Pravne in fizične osebe, ki so vpisane v katerokoli obvezno zbirko podatkov iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali uveljavljajo sredstva iz ukrepov kmetijske politike.

5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov:
Ime, priimek oziroma firma pravne osebe,vrsta subjekta, davčna številka, enotna matična številka občana oziroma matična številka poslovnega subjekta, pravno organizacijska oblika, naslov oziroma sedež pravne osebe, številka računa za pravne ali fizične osebe, ki uveljavljajo sredstva.

6. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000).

7. Način zbiranja osebnih podatkov:
Iz vlog s katerimi zavezanci vlagajo zahtevke za vpis v obvezne zbirke podatkov iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

8. Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna podlaga za namene:
Obdelava vlog z namenom enotnega vodenja pravnih in fizičnih oseb, ki so vpisane v katerokoli obvezno zbirko podatkov iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali uveljavljajo sredstva iz ukrepov kmetijske politike. Pravna podlaga namena izhaja tudi iz Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000) in pisne oddaje vloge posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

9. Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.

10. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga za omejitev:
Ni omejitve.

11. Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pooblaščeni delavci upravnih enot, ki vodijo register kmetijskih gospodarstev in druge registre oziroma evidence za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zunanji pogodbeni sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001).
Pravne in fizične osebe pooblaščene z zakonom za dostop do osebnih podatkov.

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga za iznos:
Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13. Opis zavarovanja osebnih podatkov:
Računalniška aplikacija omogoča sledljivost, dostopi so urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in internim Navodilom za zavarovanje osebnih podatkov iz zbirk podatkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 3.12.2001.
REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Register kmetijskih gospodarstev.

2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov:
Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000), ), Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in Pravilnik o evidenci subjektov (Ur.l. RS, št. 121/2006),
3. a. EU predpisi s katerimi je usklajena zbirka osebnih podatkov:
Uredba sveta (EEC), št. 3508/1992 in spremembe – delno usklajeno
Uredba komisije (EC), št. 2419/2001 in spremembe – delno usklajeno.

4. Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v zbirki osebnih podatkov:
Pravne in fizične osebe, ki so vpisane v katerokoli obvezno zbirko podatkov, ki se navezuje na kmetijsko gospodarstvo iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov:
Osebni podatki iz Evidence subjektov (ime, priimek oziroma firma pravne osebe, enotna matična številka občana oziroma matična številka poslovnega subjekta, davčna številka, naslov oziroma sedež pravne osebe), identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG-MID, naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva, podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva in v primeru kmetije tudi podatki o družinskih članih, ki so vpisani v katerokoli zbirko podatkov iz delovnega področja ministrstva (podatki iz Evidence subjektov) in se vpis navezuje na kmetijsko gospodarstvo, podatek o dejavnosti kmetijskega gospodarstva, podatki o kmetijskih zemljiščih in gozdovih v uporabi, po Grafičnih enotah rabe kmetijskega gospodarstva –GERK-ih, podatki o staležu rejnih živali, podatki o razvrstitvi v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo, podatki o vključenosti v posebne programe.

6. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000).

7. Način zbiranja osebnih podatkov:
Iz vlog s katerimi zavezanci vlagajo zahtevke za vpis v obvezne zbirke podatkov iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

8. Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna podlaga za namene:
Pravna podlaga namena izhaja iz Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 54/2000) - v Register kmetijskih gospodarstev se morajo vpisati kmetijska gospodarstva ki so v skladu s predpisi iz delovnega področja ministrstva vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva ali uveljavljajo finančne podpore po tem zakonu in pisne oddaje vloge posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

9. Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.

10. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga za omejitev:
Ni omejitve.

11. Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pooblaščeni delavci upravnih enot, ki vodijo register kmetijskih gospodarstev in druge registre oziroma evidence za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zunanji pogodbeni sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001).
Pravne in fizične osebe pooblaščene z zakonom za dostop do podatkov.

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga zanje:
Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13. Opis zavarovanja osebnih podatkov:
Računalniška aplikacija omogoča sledljivost, dostopi so urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in internim Navodilom za zavarovanje osebnih podatkov iz zbirk podatkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.